نصب
نفیسه سعیدی
مدرس و مشاور سیستم سازیِ کسب و کار