نصب
سيد مجتبي فرشچي
مدیر مجموعه "اطمینان شرق" ، کارشناس خبره دادگستریدر رشته امور شهرداری