نصب
متخصص کامپیوتر
نمیتونی عقب برگردی تغييرش بدی
ولی میتونی الان شروع
و آخرشو تغییر بدی
;