نصب
lawyer
دانش آموخته حقوق جزا از دانشگاه دولتی قم،عضو مرکزوکلاء قوه قضائیه